Home

Regulamin Salonu

Regulamin salonu

Niniejszy regulamin, nazwany dalej „REGULAMINEM”, określa zasady korzystania z dowolnych usług , zwanych dalej „ZABIEGIEM” świadczonych przez HI Beauty Studio Izabela Hilgner,

ul.Generała Andersa 25A,42-600 Tarnowskie Góry, zwanym dalej „SALON”.

 

Klienci mają obowiązek zapoznania się z REGULAMINEM przed przystąpieniem skorzystania z dowolnego ZABIEGU.

 

Każdy ZABIEG wyceniany jest według aktualnego CENNIKA dostępnego w aplikacji:

 

https://booksy.com/pl-pl/104199_hi-beauty-studio-izabela-hilgner-salon-kosmetyczny_salon-kosmetyczny_12569_tarnowskie-gory

 

Płatności za wykonaną usługę mogą być regulowane gotówką ,kartą płatniczą lub przedpłatą podczas rezerwacji w aplikacji Boooksy

 

Na terenie SALONU obowiązuje całkowity zakaz palenia, używania tytoniu, wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym elektronicznych papierosów, zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

 

Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren SALONU.

 

Przystąpienie do ZABIEGU jest równoznaczne z akceptacją postanowień REGULAMINU i każdy klient ma obowiązek stosowania się bezpośrednio do jego postanowień.

 

SALON zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. W przypadku publikowania nowych postanowień zostaną one podane do publicznej wiadomości.

 

Wszelkie spory powinny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

 

Niniejszy REGULAMIN obowiązuje od 1 maja 2022 roku

 

 KLIENT

 

Klientem SALONU może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

 

Dopuszczalne jest korzystnie z ZABIEGU przez osoby niepełnoletnie, powyżej 15 roku życia, za zgodą opiekuna ustawowego na piśmie/ lub  w obecności opiekuna.

 

W Salonie nie ma poczekalni/kącika dla dzieci, dlatego klient proszony jest o przyjście bez osób towarzyszących.

 

Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia SALONU spowodowane przez Klientów lub osoby niepełnoletnie pod ich opieką odpowiadają sami klienci bez ograniczeń i w całości.

 

Klient proszony jest o zdjęcie biżuterii, która mogłaby pozostać uszkodzona podczas ZABIEGU

 

REZERWACJE

 

Na ZABIEG można umówić  się przez aplikację Booksy:

 

https://booksy.com/pl-pl/104199_hi-beauty-studio-izabela-hilgner-salon-kosmetyczny_salon-kosmetyczny_12569_tarnowskie-gory

 

telefonicznie pod numerem 734154005 , za pośrednictwem wiadomości SMS/aplikacji w godzinach od 8:00-20:00.Odpowiedzi na wszystkie wiadomości i połączenia telefoniczne realizowane są w godzinach pracy.

 

SALON przyjmuje zapisy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-20:00 . Zapisy poza godzinami pracy w wyjątkowych przypadkach będą możliwe za dodatkową opłatą podniesioną o 50% ceny ZABIEGU.

 

SALON otwarty dla klientów jest jedynie zgodnie z wcześniejszymi zapisami. Nie ma możliwości skorzystania z usług bez wcześniejszej rezerwacji terminu.

 

Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłata zadatku zgodnie z  Art.394 Kodeksu Cywilnego  w wysokości  40% wartości usługi przy dwóch pierwszych wizytach , 3 godziny od momentu zapisu zgodnie z otrzymanymi danymi  w wiadomości SMS informującej o dacie i godzinie usługi lub bezpośrednio w SALONIE. W przypadku braku wpłaty rezerwacja zostanie automatycznie anulowana, a termin będzie dostępny dla innych klientów. Zadatek pobierany  będzie również w celu rezerwacji każdej następnej wizyty również dla stałych klientów jeśli dwukrotnie nie pojawią się na wizycie

 

Klientowi, który nie wstawi się na ZABIEG lub nie odwoła terminu spotkania co najmniej 48h przed ZABIEGIEM zadatek przepada bezzwrotnie zgodnie z  Art.394 Kodeksu Cywilnego

 

Klient, który nie wstawi się dwukrotnie na wizytę  zobowiązany jest do wpłaty 100 % wartości kolejnej umówionej wizyty. W przypadku braku wpłaty klient nie będzie miał możliwości umówienia się na kolejny ZABIEG lub umówione wcześniej terminy zostaną anulowane. Nie wstawienie się Klienta na ZABIEG 3 razy, zostanie usunięty z bazy klientów.

 

 

Spóźnienia powyżej 15 min mogą skutkować odmową wykonania ZABIEGU, w tym przypadku , wykonania usługi ze skróceniem lub pominięciem niektórych etapów pracy . Mimo skrócenia czasu pracy, cena za ZABIEG nie zostanie pomniejszona, a zadatek nie zostanie zwrócony.

 

 

Przy umawianiu się na ZABIEG proszę o poinformowanie o stylizacji french lub zdobieniach takie, jak ombre lub wzory ręcznie malowane. Jeśli nie będzie takiej adnotacji przy zapisie, wzór będzie pracochłonny i mógłby spowodować opóźnienia w pracy z następnym klientem, zdobienie nie zostanie wykonane.

 

Klienci umawiający się na zabieg makijażu permanentnego są zobowiązanie do dodatkowego zapoznania się z regulaminem PMU:

 

https://hibeautystudio.pl/regulamin-pmu/

 

 

DANE OSOBOWE

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r., informujemy że :

 

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie w rozumieniu rozporządzenia unijnego RODO, ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. oraz federalnej ustawy o ochronie danych jest HI Beauty Studio Izabela Hilgner z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Genarała Andersa 25 A,wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, Numer NIP 6411159544; Numer REGON 383851304.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług wykonywanych przez salon w ramach umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust 1 pkt b/c oraz f (w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji

międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do czas wniesienia prawnie uzasadnionego sprzeciwu wobec prowadzonych działań marketingowych.

Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do realizacji umowy uniemożliwi ich świadczenie.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

SALON

 

Osoba wykonująca ZABIEG posiada wymagane kwalifikacje i umiejętności do jego wykonania.

 

Osoba wykonująca ZABIEG także ostatecznie decyduje w konsultacji z klientem o dopasowaniu metody oraz techniki pracy do wymagań i potrzeb klienta, może również udzielić odmowy wykonania usługi w przypadku złego stanu i chorób paznokci, niezgodnie ze sztuką i standardami, a także innych warunków, które wykluczają prawidłowe wykonanie ZABIEGU.

 

Salon nie odpowiada za niezadowolenie klienta z efektu końcowego, jeśli ZABIEG został wykonany profesjonalnie, w zgodzie ze sztuką i panującymi standardami. Wszelkie uwagi klient proszony jest zgłaszać podczas trwania ZABIEGU.

 

Każdy pracownik SALONU przestrzega zasad higieny oraz bezpieczeństwa pracy, a w tym szczególnie dezynfekcji stanowiska, pracę przy użyciu jednorazowych i ochronnych materiałów oraz wysterylizowanych narzędzi indywidualnie dla każdego klienta.

 

Na wykony ZABIEG obowiązuje 5 dni gwarancji, nieodpłatna naprawa nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych z winy klientki. Po upływie tego czasu naprawa jest płatna. Naprawa jest możliwa w najszybszym wolnym terminie wskazanym przez stylistkę, ale nie dłużej niż 48h od zgłoszenia.

 

 

Właściciel SALONU odpowiada za nienależytą pracę jego pracowników i rozpatruje zasadność gwarancji i reklamacji.

 

W przypadku odwołania wizyty z winy SALONU na krócej niż 24h przed umówionym terminem, klient ma prawo do zarezerwowania następnego wolnego terminu w pierwszej kolejności w czasie nie dłuższym niż 7 dni od pierwotnej wizyty.

 

W przypadku opóźnienia wykonania ZABIEGU wynikającego z winy SALONU, żaden z etapów pracy w wykonaniu usługi nie zostanie pominięty, ani skrócony.

 

W przypadku odwołania wizyty ZABIEGU przez SALON wpłacony zadatek zostanie zwrócony.

 

SALON może publikować wykonane za zgodą klienta zdjęcia efektów ZABIEGÓW i stylizacji